Úvodní stránkaArchivDopravní infrastruktura ČR – diskusní setkání 2010-2012 › Cesta třetí: Vztah jednotlivých druhů dopravy a rozvoje dopravní infrastruktury

Cesta třetí: Vztah jednotlivých druhů dopravy a rozvoje dopravní infrastruktury

Odborná autorita – Ladislav Bína, Fakulta dopravní ČVUT
7. 9. 2010 - Prague Marriott Hotel, V Celnici 8, Praha 1
od 13:00 do 16:30 hod.

 • 1. závěr
  Přestože Česká republika vydává na veřejné investice ve srovnání se státy Evropské unie nadprůměrný objem prostředků vztažený k HDP, nejsou dlouhodobě pokryty potřeby financování dopravní infrastruktury.
 • 2. závěr
  Jedním z řešení deficitu finančních zdrojů je restrukturalizace veřejných investic s ohledem na vymezení priorit. Státní fond dopravní infrastruktury by měl vykonávat efektivnější veřejnosprávní kontrolu a hledat cesty k dosažení nejnižší ceny a lépe formulovat ve spolupráci s investorem zadání veřejných zakázek. Důraz by měl být kladen na kvalitu předprojektové fáze a stanovení pevných kvalitativních standardů při výběru uchazeče.
 • 3. závěr
  Udržitelnost ekonomického růstu závisí na udržitelnosti dopravy a efektivitě jednotlivých dopravních módů. Má-li být český průmysl konkurenceschopný, je kvalitní dopravní infrastruktura nutnou podmínkou.
 • 4. závěr
  Intenzita dopravy i do budoucna poroste díky globalizaci ekonomiky, technickému rozvoji a změně životního stylu. Kladeny budou vyšší nároky na kvalitu, bezpečnost a spolehlivost dopravy.
 • 5. závěr
  Perspektivu mají integrované dopravní systémy, v nichž se přepravní proces dělí mezi ty druhy dopravy, které ho zajišťují s nejvyšší efektivitou. Předpokladem je kvalitní a kapacitní dopravní infrastruktura, odpovídající vozový park, síť logistických center a nabídka kvalitních služeb.
 • 6. závěr
  Není možné, aby se zákazníci přizpůsobovali dopravní infrastruktuře, musí tomu být právě naopak. Každý dopravce je ve svém podnikání přímo závislý na stavu dopravní infrastruktury.
 • 7. závěr
  Cestující bude ochoten použít místo osobního automobilu veřejnou hromadnou dopravu jen za předpokladu vhodné časové, tarifní a místně dobře dostupné nabídky. Cestovní informace a jednoduchý systém distribuce jízdních dokladů jsou spolutvůrcem konkurenceschopnosti veřejné hromadné dopravy.
 • 8. závěr
  Důraz je třeba klást na propojitelnost městské, příměstské i dálkové dopravy jako jednotného systému. Důležitou roli hraje také urbanismus, jehož prostřednictvím je možné usměrňovat dopravní poptávku. Je třeba rozvíjet vazby mezi městskou dopravní infrastrukturou a železnicí.
 • 9. závěr
  Konkurenční prostředí bude klást stále větší nároky na snižování transportních nákladů. Logistika je jedním z předpokladů efektivity a zachování konkurenceschopnosti. Nezbytnou podmínkou je harmonizace podmínek na přepravním trhu.
 • 10. závěr
  Česká otevřená ekonomika má komparativní nevýhodu v tom, že nemá kapacitní přístup k mořským přístavům. Je proto nutné zahájit výstavbu labských plavebních stupňů. Napojení na Dunaj a Odru vodní cestou a jejich vzájemné propojení je významným evropským dopravním projektem, jehož realizace je však podmíněna aktivitou ČR a shodou a financováním na úrovni celé EU.