Úvodní stránkaArchivDopravní infrastruktura ČR – diskusní setkání 2010-2012 › Cesta pátá: Cena za uživatelský komfort a udržitelné prostředí

Cesta pátá: Cena za uživatelský komfort a udržitelné prostředí

Odborná autorita – Miroslav Svítek, Fakulta dopravní ČVUT
11. 11. 2010 - Hotel Jalta, Václavské náměstí 45, Praha 1
od 13:00 do 16:30 hod.

 • 1. závěr
  Dlouhodobý ekonomický rozvoj i ochrana životního prostředí jsou aspekty udržitelné mobility. Zvýšené náklady dopravních staveb spojené s růstem uživatelského komfortu a eliminací negativních vlivů dopravy jsou oprávněné a společensky zdůvodnitelné.
 • 2. závěr
  Při rozvoji dopravy a dopravní infrastruktury je nutné vyváženě respektovat parametry ekonomické, ekologické a provozně-technické s cílem minimalizovat dopady na zdraví obyvatel a životní prostředí.
 • 3. závěr
  Jedním z hlavních problémů ochrany životního prostředí je hluková zátěž. V České republice chybí jednotná legislativa zahrnující komplexní ochranu před hlukem, která by vymezovala strukturu a kompetence orgánů, limitní standardy, kontrolní mechanismy a sankce. Nedostatečně je také vyřešena provázanost s legislativou upravující územní plánování.
 • 4. závěr
  Součinnost architektů, urbanistů, projektantů a objednavatele je nutnou podmínkou pro vhodné zakomponování a dimenzování dopravy do městské struktury. Efektivní veřejná hromadná doprava je řešením pro udržitelný rozvoj měst.
 • 5. závěr
  Požadavek harmonizace podmínek na přepravním trhu si do budoucna nutně vyžádá internalizaci externích nákladů dopravy. V duchu principu „znečišťovatel platí“ by mělo dojít ke spravedlivému zpoplatnění subjektů generujících tyto náklady. To však vyžaduje jasně a spravedlivě nastavený model oceňování externalit.
 • 6. závěr
  Dlouhodobé opomíjení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích se z hlediska zdravotního, sociálního a ekonomického nevyplácí. Nehodovost v České republice převyšuje evropský průměr, společenské ztráty dosahují ročně až 50 mld. Kč.
 • 7. závěr
  Investice do dopravní infrastruktury zvyšující bezpečnost provozu jsou nezbytné a celospolečensky přínosné. I nízkonákladové opatření (jakým je například obnova vodorovného dopravního značení) dokáže zachránit lidský život.
 • 8. závěr
  Cyklistická doprava je důležitou součástí dopravního systému a životního stylu, její rozsah se bude i nadále zvyšovat. Budování cyklostezek musí být standardním prvkem rozvoje moderní dopravní infrastruktury.
 • 9. závěr
  Doprava 21. století je založena na inteligentních dopravních systémech integrujících informační a telekomunikační technologie s dopravním inženýrstvím. Efektivní řízení dopravních a přepravních procesů je předpokladem pro zvyšování bezpečnosti a komfortu účastníků a zajištění dlouhodobě udržitelného rozvoje.