Přečtěte si

(1. 6. 2010)

Brzdy dopravní infrastruktury

PRVNÍ DISKUSNÍ SETKÁNÍ INSTITUTU PRO VEŘEJNOU DISKUSI (IVD)SE ZABÝVALO TÉMATEM MIMOŘÁDNĚ AKTUÁLNÍM - DŮVODY INVESTIC DO ROZVOJE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY. ODBORNÍCI Z VEŘEJNÉHO, SOUKROMÉHO I AKADEMICKÉHO SEKTORU POJMENOVALI ROZHODUJÍCÍ PŘÍČINY ZDLOUHAVÉ VÝSTAVBY PÁTEŘNÍ SÍTĚ NAŠICH DÁLNIC, MEZI NĚŽ PATŘÍ ZEJMÉNA VLEKLÁ LEGISLATIVA, CHYBĚJÍCÍ KONCEPCE ROZVOJE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY A VYSYCHAJÍCÍ ZDROJE.

Ministerstvo dopravy ČR by chtělo dokončit páteřní dálnice a rychlostní silnice do roku 2025, nicméně Tomáš Jílek, ředitel personálněsprávního úseku Ředitelství silnic a dálnic ČR, uvedl, že pokud budou investice pokračovat stejným tempem jako dosud, může tomu být až za 212 let a rok 2025 je pouhou utopií. Omezené zdroje je proto třeba vynakládat účelně a efektivně.

HLAVNÍ BRZDY: LEGISLATIVA A EKOLOGOVÉ

Mnoho projektů brzdí kromě nedostatku financí také vleklá a nepružná legislativa, což jako rozhodující vnímali především diskutující z řad představitelů místních samospráv. Jsou to jednak problémy s výkupem pozemků i nekonečná jednání nad různými variantami projektů bez konstruktivního závěru, ale také blokování různých projektů ze strany ekologických sdružení, jež mnoho staveb pozastavila a jiné kvůli nim ani nebyly zahájeny.

ZTRÁCÍME KONKURENCESCHOPNOST

Česká republika je zatím z hlediska konkurenceschopnosti na 15. mís tě v Evropě a na 31. místě ve světě. Podle dopravního experta Pavla Švagra, který diskusi moderoval, jsou stav a kvalita silniční nebo železniční infrastruktury jedním z předpokladů dalšího hospodářského rozvoje. Právě v těchto investicích přitom zaostáváme za sousedními státy. Proto je třeba hledat cesty, jak kompenzovat nedostatek peněz ve státní pokladně. V sousedních zemích se výstavba klíčových staveb dopravní infrastruktury uskutečňuje formou PPP projektů, v České republice se o nich zatím diskutuje. Podle náměstka ministra dopravy Tomáše Kaase je jedním z možných řešení nedostatku peněz vydání dluhopisů. Makroekonom Aleš Michl k tomu uvedl: „Je naivní si myslet, že dálnice lze zainvestovat dluhopisy. Ty budou strašně drahé a investoři si na nás smlsnou.“ Řešení vidí ve větším důrazu na etiku spočívajícím ve snižování marží dodavatelů. Petr Moos z Fakulty dopravní ČVUT považuje za důležité aktualizovat strategický plán rozvoje dopravních staveb.

Holdbacks of transport infrastructure

The first discussion meeting of the Institute for Public Discussion dealt with a topic that is exceptionally topical - reasons for investments in the development of transport infrastructure. Specialists from the public, private and academic sector named decisive reasons for the time consuming constructions for the backbone network of our motorways, which mainly include prolonged legislation, missing concepts for the development of transport infrastructure and a drying up of resources.

The Ministry of Transport of the Czech Republic would like to complete the backbone motorways and dual carriageways before 2025. Nevertheless, Tomáš Jílek, director of the personnel-administrative department at the Road and Motorway Directorate, said that if the investments carry on at the same pace as it has up to now, this might not happen for some 212 years and the year 2025 will become mere utopia.
That is why limited resources need to be invested both purposefully and effectively.

THE MAIN HOLDBACKS: LEGISLATION AND ECOLOGISTS

A lot of projects are, apart from a lack of finance, also held back by dragging and rigid legislation, which those discussing representatives of local administrations see to be the most decisive. Those include problems with buying out land as well as never ending negotiations over different variants of projects without any constructive result and also the blocking of different projects by ecological associations that have put a hold to many constructions and where many haven’t even be commenced because of them.

WE ARE LOSING COMPETITIVE STRENGTH

The Czech Republic is at the moment at the 15th place in Europe and 31st place in the world regarding competitive strength. Transport expert Pavel Švagr, who moderated the discussion, thinks that the conditions and qualities of the road and railway infrastructures are one of the presumptions for further economic development. And it is those investments where we lag behind neighbouring countries. That is why it is necessary to look for ways as to how to compensate a lack of money in the state treasury.
The construction of key constructions of transport infrastructures in neighbouring counties is carried out via PPP projects whereas in the Czech Republic they only discuss them. The Deputy Minister of Transport Tomáš Kaas thinks that one of the best possible solutions as to how to solve this lack of finance is to release bonds. The macroeconomist Aleš Michl said about this: “It is naive to think that a motorway can be paid for from bonds. They are too expensive and investors will eat us.“ He sees a solution in putting more emphasis on ethics consisting of reducing contractors’ profit margins. Petr Moos from the Faculty of Transportation Sciences at the Czech Technical University considers it important to update the strategic plan for the development of transportation constructions.

 

Development news , 1.6. 2010


Zpět na seznam

Diskusní kalendář

« říjen 2018 »
PoÚtStČtSoNe
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031