Úvodní stránkaArchivDopravní infrastruktura ČR – diskusní setkání 2010-2012 › Vize dopravního stavitelství: Jaký bude rok 2013?

Vize dopravního stavitelství: Jaký bude rok 2013?

28. 11. 2012 - City Tower Pankrác (27. patro), Hvězdova 1716/2b, Praha 4
od 13:30 do 16:30 hod.

 • 1. závěr
  České stavebnictví není v dobré kondici. Stavební produkce se nachází pod úrovní r. 2005, za tři čtvrtletí r. 2012 došlo k meziročnímu poklesu o 6,2 %. Stavebnictví zažívá rekordní počet bankrotů (meziročně zvýšený až o 17 %). Dlouhodobý propad způsobuje především redukce veřejných investic. Nedojde-li k rychlému obratu vývoje, promítnou se negativní dopady i za horizont roku 2015.
 • 2. závěr
  Dopravní stavitelství a efektivně fungující dopravní infrastruktura jsou jedním z motorů ekonomiky. Pro zvýšení konkurenceschopnosti národního hospodářství je nutné aplikovat prorůstová opatření, právě investice do dopravní infrastruktury mají výrazné multiplikační efekty.
 • 3. závěr
  Střednědobý výhled příjmů rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) nedává záruku pozitivního rozvoje českého dopravního stavitelství. Financování je téměř plně závislé na fondech EU, národní zdroje přestávají stačit i na povinné spolufinancování evropských projektů. Současná finanční strategie SFDI není nastavena správně a je dlouhodobě neudržitelná.
 • 4. závěr
  České republice hrozí reálné riziko nedočerpání finančních prostředků z Operačního programu Doprava (OPD). Není dostatek připravených projektů, které mají svým čerpáním nahradit neuznané výdaje ze strany Evropské komise. Pro novou finanční perspektivu 2014–2020 nejsou dosud vyčleněny prostředky na potřebné spolufinancování dopravních projektů. Případné nevyčerpání evropských zdrojů v rámci OPD je třeba chápat jako fatální selhání systému financování dopravní infrastruktury.
 • 5. závěr
  Řídící a kontrolní mechanismy čerpání evropských zdrojů musí být nastaveny tak, aby se do budoucna neopakovala pochybení při přípravě a realizaci projektů. Je nutné vyvodit konkrétní odpovědnost za selhání systému, které vedlo k plošné korekci alokovaných zdrojů.
 • 6. závěr
  Bilance rozpočtu SFDI je zatížena finančně nekrytými smluvními závazky na výstavbu pozemních komunikací ve výši cca 21 mld. Kč – tyto projekty jsou z velké části nefinancovatelné ze zdrojů EU, SFDI samo volné finanční prostředky nemá. Situaci je nutné neprodleně řešit na úrovni vlády ČR.
 • 7. závěr
  Pro stabilizaci systému je nezbytné posílit národní zdroje v rozpočtu SFDI. Bez toho není možné zajistit udržitelné financování přípravy projektů a jejich plynulou realizaci. Nedostává se také zdrojů na potřebnou údržbu a opravy dopravní infrastruktury. Bez zajištění dostatečných finančních zdrojů bude docházet k další degradaci dopravní sítě s výrazně vyššími náklady na opravy a údržbu v příštím období.
 • 8. závěr
  Krajům chybí finanční prostředky na údržbu, opravy a modernizaci silnic II. a III. třídy. Od změny rozpočtového určení daní v roce 2005, kterým přešlo financování těchto silnic na krajské rozpočty, nebyl systém nijak valorizován. Dlouhodobý deficit financování se plně odráží na technickém a provozním stavu komunikací. Je potřeba znovu otevřít diskusi o parametrizaci rozpočtového určení daní tak, aby činnosti, které jsou kraje ze zákona povinny financovat, měly adekvátní krytí z daňových příjmů.
 • 9. závěr
  SFDI již neposkytuje krajům předfinancování na projekty z Regionálních operačních programů, což představuje zásah do cash flow krajských rozpočtů. Obnovení předfinancování by bylo systémovým krokem, který by ulehčil krajům řízení finančních toků a snížil potřebu úvěrových prostředků. Jednotný systém financování dopravní sítě na principu cash poolingu je efektivním způsobem hospodaření s veřejnými zdroji.