Úvodní stránkaArchivDopravní infrastruktura ČR – diskusní setkání 2010-2012 › Veřejné zakázky v dopravním stavitelství: Jak korupce ovlivňuje jejich cenu?

Veřejné zakázky v dopravním stavitelství: Jak korupce ovlivňuje jejich cenu?

20. 10. 2011 - Prague Marriott Hotel, V Celnici 8, Praha 1
od 13:30 do 16:15 hod.

 • 1. závěr
  Eliminace rizika korupce začíná již u správného zadávání veřejné zakázky. Zásadní roli hraje její zadavatel, ten musí také nést plně zodpovědnost za účelnost a efektivnost realizace zakázky. Otevřenost a informovanost o průběhu zadávacího řízení je proto dalším logickým požadavkem.
 • 2. závěr
  Zadávací řízení neprobíhají v dostatečně konkurenčním prostředí, to přímo ovlivňuje dosahovanou cenu zakázky v neprospěch investora. Průměrný počet podaných nabídek do soutěží o veřejné zakázky je v ČR nižší než v zemích EU. Sektor stavebnictví přitom patří v ČR ještě k těm lepším oborům.
 • 3. závěr
  Zákon o veřejných zakázkách musí zajistit vyšší transparentnost výběrových řízení – jednou z možností je snížení cenových limitů pro zakázky malého rozsahu (na výši standardní ve vyspělých zemích EU), stanovení minimálního počtu soutěžících, nebo zakotvení povinnosti využívat otevřená řízení u staveb dopravní infrastruktury.
 • 4. závěr
  Je nutné minimalizovat subjektivní hodnocení soutěžních nabídek při veřejných zakázkách. Hlavní parametry zakázky musí být zadavatelem definovány jasně a jednoznačně. Rozhodujícím kritériem hodnocení by měla být nabídková cena. Dopravní infrastruktura je specifický segment, doporučuje se zvážit soutěžení realizace projektu včetně projektového návrhu . Také požadavek zadavatele na kvalitativní parametry soutěžitele s ohledem na rozsah a složitost těchto staveb má svoji logiku.
 • 5. závěr
  Stanovení limitní (nepřekročitelné) ceny veřejné zakázky je zásadním východiskem pro efektivní plánování, realizaci, ale i kontrolu. Respektování rozpočtových omezení na straně investora je předpokladem uplatnění zásady řádného hospodáře. Její správné a objektivní stanovení zabraňuje manipulacím s cenou a je tak protikorupčním nástrojem.
 • 6. závěr
  Správná cena stavby rozhoduje. Zadavatel musí mít objektivní nástroje, jak nákladovou cenu posoudit, to je jeden ze zásadních předpokladů k optimalizaci rozsahu stavby a její ceny. Maximalizována by měla být hodnota za peníze – jako vhodná kombinace celoživotních nákladů stavby a její kvality s ohledem na přiměřené potřeby uživatelů. Sledování a podložená aktualizace cenových propočtů již od fáze investičního záměru je rovněž nástrojem proti korupci.
 • 7. závěr
  Chybí institut státní cenové expertizy jako garanta supervize nákladů dopravních staveb. Kontinuálně musí být sledována hospodárnost vynakládaných zdrojů v celém životním cyklu projektu (příprava, výběr zhotovitele, realizace, provozování).
 • 8. závěr
  V posledních dvou letech dochází k výraznému poklesu počtu veřejných zakázek v dopravním stavitelství a ani výhled financování na rok 2012 nenaznačuje zlepšení. Nedostatek zakázek sice působí na konkurenční prostředí v hospodářství a tlačí vysoutěžené ceny dolů, na druhou stranu převažují negativa. Brzdí se rozvoj ekonomiky, ztrácíme multiplikační efekty z investic a stavební firmy méně investují do budoucího rozvoje svých zaměstnanců a rozvojových investic.
 • 9. závěr
  Omezení prostoru pro spekulanty s pozemky a snížení celkových nákladů stavby znamená legislativní úprava navrhovaná Ministerstvem dopravy. Podstatou nového principu stanovování ceny při výkupu pozemků pro dopravní infrastrukturu je vázání ceny ke skutečnému dosavadnímu statusu pozemku, tedy bez přihlédnutí k jeho zhodnocení v návaznosti na vydání územního rozhodnutí vyvolaného dopravní stavbou. Cenu veřejné zakázky rovněž ovlivní vytvoření legislativních podmínek pro možnost spolufinancování vyvolaných staveb účastníky příslušných řízení.