Úvodní stránkaArchivDopravní infrastruktura ČR – diskusní setkání 2010-2012 › Financování dopravní infrastruktury: Jaký je aktuální stav a perspektiva dalších let?

Financování dopravní infrastruktury: Jaký je aktuální stav a perspektiva dalších let?

Odborná autorita - Miroslav Svítek, děkan Fakulty dopravní ČVUT
21. 6. 2012 - Hotel Jalta, Václavské nám. 45, Praha 1
od 13:30 do 16:30 hod.

 • 1. závěr
  Investice do rozvoje dopravní infrastruktury jsou velmi potřebné – multiplikační efekty zodpovědných, účelových a cílených investic jsou pro ekonomiku zásadní. Jejich význam roste především v období stagnace.
 • 2. závěr
  Potřebujeme dlouhodobě stabilní rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury. Očekávaná výše disponibilních zdrojů je do budoucna nadále klesající. Národní zdroje téměř nedostačují ani na povinné spolufinancování fondů EU – neprodleně je nutné hledat způsoby jejich posílení.
 • 3. závěr
  Financování dopravní infrastruktury musí být založeno na vícezdrojovém systému a jeho správném nastavení – s ohledem na ekonomické podmínky ČR a disponibilní finanční prostředky bankovního sektoru má smysl usilovat o mobilizaci soukromého kapitálu. Instrument PPP projektů je jednou z cest.
 • 4. závěr
  Hrozí reálné riziko nedočerpání alokovaných finančních zdrojů v Operačním programu Doprava. V současnosti je certifikováno (odsouhlaseno) jen 17 % alokovaných prostředků. Evropský účetní dvůr zjistil pochybení při realizaci projektů. Jedná se zejména o chyby v projektové a majetkoprávní přípravě, netransparentní výběrová řízení na zhotovitele staveb, nevhodné nastavení pravidel pro vícepráce a nedostatečné ekonomické hodnocení staveb. Ohroženo je tak čerpání v objemu více než 20 mld. Kč.
 • 5. závěr
  Příprava na nové programové období 2014–2020 je determinována nedostatečným zásobníkem projektově připravených staveb tak, aby bylo v roce 2014 možné zahájit bezproblémové čerpání alokovaných finančních zdrojů. Není možné připustit projektovou a finanční nepřipravenost, zejména v období překryvu dvou Operačních programů (OPD a OPD II).
 • 6. závěr
  Vedle investičních akcí je nutné posílit financování oprav a údržby již provozované infrastruktury. Degradace technického a provozního stavu je nadále neúnosná. Kvalitní dopravní infrastruktura je nutnou podmínkou pro zachování konkurenceschopnosti českého průmyslu.
 • 7. závěr
  Ředitelství silnic a dálnic ČR musí transformovat své vnitřní procesy – zejména zkvalitnit projektovou přípravu staveb, zvýšit transparentnost výběrových řízení, posílit kontrolní mechanismy a usilovat o zvyšování odbornosti při řízení staveb. V kombinaci s posílením finančních zdrojů je to nutnou podmínkou pro udržitelný rozvoj pozemních komunikací.
 • 8. závěr
  Budoucnost české železnice bude spojena s rychlou dopravou. Nesmíme rezignovat na přípravu a budování příslušné infrastruktury – jen tak můžeme zachovat konkurenceschopné postavení české železnice v národním i mezinárodním měřítku. Potřebujeme moderní, kapacitní a bezpečnou železniční síť.
 • 9. závěr
  Jsme jedinou zemí Evropské unie, která nemá spolehlivý přístup k moři – potřebujeme funkční vnitrozemskou vodní cestu jako nedílnou součást dopravní infrastruktury. Je nutné stanovit koncepci rozvoje vodní dopravy v ČR. Harmonizujme podmínky na přepravním trhu a hledejme konsensus státu, municipalit, občanů, dopravců a ochránců přírody při budování udržitelného dopravního systému.
 • 10. závěr
  Investice dneška předurčují budoucnost. J. A. Baťa v roce 1938 napsal: „Ani jediný národ na světě nikdy nepochodil špatně, když si rychle a důkladně vybudoval silniční síť... železniční tepny ve státě mají stejný účinek jako tepny a žíly v živém těle... vodní doprava může býti levná a přece výnosná, vyplývá to z její techniky.“