Fámy a fakta o dálnici D47

24. 4. 2012 - Hotel Yasmin, Politických vězňů 913/12, Praha 1
9:30 - 12:00 hod.
Co bobtná v dálnici: odpadky, stavební odpad, studený odval NH, vysokopecní či ocelárenská struska?

RNDr. František Kresta, Ph.D., ARCADIS Geotechnika a.s.

RNDr. František Kresta, Ph.D.

VZDĚLÁNÍ
1989 Univerzita Karlova Praha, Přírodovědecká fakulta , RNDr.
2007 VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební – Ph.D.

 

 

 

 

 

OSVĚDČENÍ, DIPLOMY

1993 Brunnel University London – Diploma in Management Studies
ČLENSTVÍ

V PROFESNÍCH ORGANIZACÍCH
2009 CEN/TC 396 Earthworks
1999 Česká komora autorizovaných inženýrů (ČKAIT)
1998 International Association of Engineering Geologists (IAEG)
1998 Česká asociace inženýrských geologů (ČAIG)

PROFESNÍ ÚDAJE
Současná pozice vedoucí pracoviště Ostrava
Profesní zkušenosti od roku 1989
Profesní znalosti, odbornost geotechnika, inženýrská geologie, využívání druhotných surovin, úprava zemin, řízení projektů
Počítačové dovednosti Windows, MS OFFICE, AutoCad

JAZYKOVÉ ZNALOSTI
Angličtina
Ruština

PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI
01/1996 - ARCADIS Geotechnika a.s., pracoviště Ostrava, vedoucí pracoviště Ostrava

Hlavní projekty

Výzkum termických procesů odvalů vzniklých při těžbě uhelných ložisek, vývoj metod a zařízení pro využití jejich termického potenciálu Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

9/2009-12/2012 aplikovaný výzkum
hlavní řešitel termický monitoring, laboratorní zkoušky, vývoj nových zařízení a technologií, projekt management
Autostrada A1 Swierklany - Gorzycky Alpine Bau sp.j.

08/2008-12/20118 stavba dálnice v Polské republice
geotechnický konzultant geotechnické konzultace při návrhu zemního tělesa (násypy a zářezy), úpravy zemin., sanace sesuvů a využití druhotných surovin
Zlepšování zemin rozptýlenou výztuží Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

06/2007-12/2009 aplikovaný výzkum
hlavní řešitel úprava zemin rozptýlenými vlákny, laboratorní zkoušky, velkorozměrové zkoušky, metodologie, projekt management
Pomoc při využití elektrárenský popílků do konstrukcí pozemních komunikací v Srbsku Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

06/2007-12/2008 aplikovaný výzkum
řešitel využití popílků v dopravním stavitelství, laboratorní zkoušky, tvorba technických podmínek pro Srbskou republiku
Modernizácia železničnej trate Trnava – Nové Mesto nad Váhom v žkm 47.550-100.500, pre traťovú rýchlosť do 160 km/h, II. etapa v úseku Piešťany – Nové Mesto nad Váhom Železnice Slovenskej republiky

06/2006-09/2009 technický dozor při modernizaci úseku železniční trati
vedoucí týmu technický dozor, řízení projektu dle pravidel FIDIC
Hyundai Motor Manufacturing Plant AMCO a.s.

09/2006-12/2007 technický dozor a geotechnciké konzultace
geotechnický konzultant technický dozor a geotechnické konzultace při zemních pracech, úpravě zemin a použití druhotných surovin
Racionální využití kameniva z odvalů uhelných ložisek Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

03/2001-12/2003 aplikovaný výzkum
hlavní řešitel laboratorní zkoušky, polní zkoušky metodika zkoušek stanovení obsahu spalitelných látek, příprava technických podmínek

 

Prezentaci ke stažení neleznete zde.