Úvodní stránkaArchivDopravní infrastruktura ČR – diskusní setkání 2010-2012 › Cesta druhá: Možnosti a vyhlídky financování dopravní infrastruktury

Cesta druhá: Možnosti a vyhlídky financování dopravní infrastruktury

Odborná autorita - František Lehovec, Fakulta dopravní ČVUT
8. 6. 2010 - Prague Marriott Hotel, V Celnici 8, Praha 1
od 13:00 do 17:00 hod.

 • 1. závěr
  Dopravní infrastruktura ČR vyžaduje jasnou a dlouhodobě stabilní koncepci financování založenou na odpovídajícím zdrojovém zajištění. Jinak nelze efektivně stavět ani plánovat.
 • 2. závěr
  Cestu k dalším finančním zdrojům musíme hledat v kombinaci daní a poplatků, dotací ze státního rozpočtu, důsledného využití možností zdrojů z fondů EU, vnitřních úspor a možností participace samospráv.
 • 3. závěr
  Zdroje generované dopravou (spotřební daň z minerálních olejů, silniční daň, časové a výkonové poplatky) by se měly transparentním způsobem vracet ve prospěch dopravní infrastruktury a její údržby zpět.
 • 4. závěr
  Ten, kdo náklady vyvolal, by je měl také hradit, tj. v oblasti dopravy je výrazně větší prostor pro uplatnění zásady „uživatel platí“ (náklady oprav, údržby, modernizace, výstavby a provozování dopravní infrastruktury), než je dosud využíván.
 • 5. závěr
  PPP projekty jsou jedním z řešení, jak zajistit realizaci vybraných dopravních staveb, a není důvod s realizací projektů pomocí PPP vyčkávat. Zapojení projektů PPP v dopravní infrastruktuře však vyžaduje koncepční přístup, časový prostor a dlouhodobou politickou podporu.
 • 6. závěr
  Pro úspěch PPP projektů je zásadní jejich připravenost, transparentnost a kvalitní strukturování z hlediska rizik. Stát musí být připraven na řešení kritických oblastí, jakými jsou např. výkupy pozemků, dočasné zábory půdy, otázky životního prostředí, připravenost zadavatele nejen zapojit, ale také respektovat stanoviska odborných poradců a flexibilita státu k případným legislativním úpravám.
 • 7. závěr
  Plánovaný pokles ročních výdajů na opravy, údržbu, modernizaci a výstavbu dopravní infrastruktury zapříčiní zhoršení její kvality a odklad realizace řady důležitých dopravních staveb.
 • 8. závěr
  Je neprodleně nutné vyjasnit situaci kolem nového úvěru EIB ve výši 25 mld. Kč na dofinancování národního podílu ke zdrojům z Operačního programu Doprava (OPD). V případě zamítnutí úvěru bude nutné kofinancovat fondy EU z národních zdrojů, a to na úkor údržby a oprav, nebo nebude možné čerpat vymezené zdroje OPD.
 • 9. závěr
  Oproti všeobecnému mínění jsou ceny dopravních staveb v ČR na úrovni 74 % průměrných cen EU (průzkum Eurostat a OECD). Minimálně třetinu ceny však tvoří položky nesouvisející se stavebními náklady, příčinu tohoto stavu je třeba analyzovat a případně i korigovat.
 • 10. závěr
  Poměřování nákladovosti staveb musí vždy vycházet z porovnatelných podmínek, prosté srovnání jednotkových cen bez odborné analýzy nefunguje a je zavádějící.